Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2015

1410 1cf1 500
Reposted fromromaamor romaamor viaincompleta incompleta
0648 fbfd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaincompleta incompleta
Ja bym chciała być prostsza i żeby mnie to wszystko tak nie kosztowało. Żeby życie mnie tak nie bolało.
— Peszek
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaincompleta incompleta
4254 3e92
Reposted fromsensual sensual viaNocturia Nocturia

April 05 2015

Clips
Reposted fromfabs3 fabs3 viaki-adi ki-adi
9487 7395 500
3686 f134 500
Reposted fromfoods foods via13-days 13-days
6766 a8d0
Reposted fromschiza schiza via13-days 13-days
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa via13-days 13-days
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
Reposted fromtereseek tereseek via13-days 13-days
5228 624c
Reposted fromtulipanowa tulipanowa via13-days 13-days
1910 7329 500
Reposted fromyouuung youuung via13-days 13-days
Najpiękniejszy człowiek, to ten uśmiechający się z Twojego powodu.
— lovinne
Reposted frommodiglovinne modiglovinne via13-days 13-days
9768 c613 500
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie via13-days 13-days
5151 4417
Reposted fromlittlefool littlefool via13-days 13-days
0134 8bc3
Reposted fromepi epi via13-days 13-days
1041 8edf 500
Reposted fromperseweracje perseweracje via13-days 13-days

March 26 2015

4714 7717
Reposted frombeyooonce beyooonce viaquiethope quiethope

March 21 2015

Reposted fromnudes nudes viaCiambelle Ciambelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl